İngilizce Yazılım Terimleri

İngilizce yazılım terimleri (software terms) ve Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Kelime Anlamı
abort durdurmak
about hakkında
add-on eklenti
adware reklam içeren bilgisayar yazılımı
anchor bağlayıcı
antivirus virüsten koruma yazılımı
append sonuna eklemek
application uygulama
archive arşivlemek
autocomplete otomatik tamamlama
autocorrect otomatik düzeltme
autofill otomatik doldurma
autoformat otomatik biçimlendirme
automatic updates otomatik güncellemeler
autosave otomatik kaydetme
back geri
backup yedekleme
batch processing toplu işlem
bundled software donanımla birlikte gelen yazılım
cad (computer-aided design) bilgisayar destekli tasarım
calculator hesap makinası
cancel iptal
capture yakalamak (ekran görüntüsü)
check box işaret kutusu
child alt öge
collaboration işbirliği
combine birleştirmek
command bar komut çubuğu
commercial software ticari yazılım
compare karşılaştırmak
compatible uyumlu
compress sıkıştırmak
compressed file sıkıştırılmış dosya
compression utility sıkıştırma yazılımı
configuration yapılandırma
confirmation doğrulama
connectivity bağlanabilirlik
console application konsol uygulaması
continue devam etmek
copy kopyalamak
corrupt bozuk
crash çökmek, arızalanmak
create oluşturmak
critical error kritik hata
crop kırpmak
cut kesmek
data processing veri işleme
data recovery veri kurtarma
data validation veri doğrulama
default varsayılan
delay gecikme
delete silmek
demo tanıtım
desktop publishing masaüstü yayıncılık
device driver aygıt sürücüsü
diagnostic program teşhis programı, hata belirleme programı
diagnostics teşhis etme, hata belirleme
disable etkisiz hale getirmek
discard programda yaptıklarından vazgeçmek
discontinue durdurmak
document belge
edit mode düzenleme modu
embedded tümleşik, gömülü
emulator benzetici, emülatör
enable etkin hale getirmek
entry giriş, kayıt
erase silmek
error code hata kodu
execute çalıştırmak
exit çıkış
expand genişletmek
explode patlatmak
export dışarı aktar
extract çıkar, ayıkla
eyedropper göz damlası
factory settings fabrika ayarları
fail başarısız olma
failure hata
fault hata
feature özellik
fetch getirmek
file dosya
file conversion dosya dönüştürme
file extension dosya uzantısı
file format dosya biçimi
file recovery dosya kurtarma
file tab dosya sekmesi
file type dosya türü
file viewer dosya görüntüleyici
find bul
fix düzelt, onar
floating toolbar kayan araç çubuğu
frame çerçeve
freeware ücretsiz yazılım
front end kullanıcıların gördüğü arayüz
full backup tam yedekleme
full-text search tam metin araması
game oyun
grammar checker dilbilgisi kontrol edici
halt  durdurma
handler işleyici
head clean kafa temizleme (yazıcı)
highlight vurgulama
horizontal scrolling yatay kaydırma
image editor resim düzenleyici
import içe aktar
insert ekle, araya ekle, yerleştir
install kurmak
installer kurucu (program), yükleyici
interactive etkileşimli, interaktif
interface arayüz
ignore yoksay
kill durdur, bağlantıyı kes
launch çalıştır
license lisans
locked file kilitli dosya
log sistem günlüğü
macro recorder makro kaydedici
malware kötü amaçlı yazılım
marquee kayan yazı
mask maske
merge birleştir
move taşı
offset kaydır
open file dosya aç
open source açık kaynak
optimization iyileştirme, en uygun duruma getirme
optimize iyileştirmek
option seçenek
paint brush boya fırçası, fırça
parameter parametre, değişken
parent  üst öge
parental controls ebeveyn kontrol sistemi
paste yapıştır
paste special özel yapıştır
patch yama
path yol
pdf (portable document format) taşınabilir belge biçimi
piracy korsan yayıncılık
plaintext düz metin
preferences tercihler
presentation program sunum programı
print area yazdırma alanı
problem reports and solutions sorun raporları ve çözümler
public domain software kamuya açık yazılım
publisher yayıncı, reklam veren
purge temizle
push button basılabilir düğme, düğmeye basmak
put koymak
qr code karekod
quit çıkmak
radio button seçenek düğmesi
rasterize pikselleştirmek
raw data işlenmemiş veri
readme beni oku
registry scanner kayıt defteri tarayıcı
release yayın
reload yeniden yükle
remote control software uzaktan yönetim programı
remotehelp uzaktan yardım
rename yeniden adlandır
replace değiştir
report generator rapor oluşturucu
resource kaynak
restore eski durumuna getir
retry tekrar dene
runtime çalışma zamanı
save kaydet
save as farklı kaydet
scale ölçekle
scroll bar kaydırma çubuğu
scroll box kaydırma kutusu
section break bölüm sonu
select seç
select all tümünü seç
set ayarla
settings ayarlar
setup kurulum
skip atla
snapshot anlık görüntü al
snipping tool ekran alıntısı aracı
soft copy elektronik kopya
software yazılım
software piracy yazılım korsanlığı
software suite program paketi
sort sırala
sorter sıralayıcı
spin box döndürme kutusu
split böl
split screen bölünmüş ekran
spreadsheet elektronik tablo programı
spyware casus yazılım
status durum
status bar durum çubuğu
sticky notes yapışkan notlar
stop dur
system component sistem bileşeni
system error sistem hatası
system failure sistem hatası
system requirements sistem gereksinimleri
system restore sistem geri yükleme
system software sistem yazılımı
tab sekme
target hedef
task görev
task scheduler görev zamanlayıcı
terminate sonlandır
text-only salt metin
timer zamanlayıcı
toggle açma kapama butonu
transition geçiş
translator çevirici
tts (text to speech) metin okuma
tweak ince ayar
unarchive arşivden çıkar
undelete silme işlemini geri al
undo geri al
unzip sıkıştırılmış dosyayı dışarı çıkarmak
upgrade sürüm yükselt
utility yardımcı program
valid geçerli
validity check geçerlilik kontrolü
verbose ayrıntılı
version sürüm
video editing software video düzenleme yazılımı
view görüntüle, görünüm
virtual drive varsayılan sürücü, sanal sürücü
virtual pc sanal bilgisayar
virus virüs
visible page görünür sayfa
warez telif hakkı olan bir programın illegal biçimde paylaşılması
widget bilgisayar ya da cep telefonlarının ekranlarında bulunan küçük araçlar
wildcard joker
wizard sihirbaz
word count sözcük sayımı
word processor kelime işlemci
wrap text metni kaydır
wysiwyg (what you see is what you get) ne görüyorsan sonuç olarak onu alırsın

    1. Sema 4 Mayıs 2020
    2. Anonim 24 Eylül 2020
    3. isimsiz 31 Ocak 2021
    4. iıceblood 4 Eylül 2021

Enjoyed this video?
yazılım terimleri
"No Thanks. Please Close This Box!"