İngilizce Ağ (Network) Terimleri

Aşağıdaki tabloda İngilizce ağ terimlerine (network terms) ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
access log erişim günlüğü
access point erişim noktası
access rights erişim hakları
access server erişim sunucusu
account hesap
active directory aktif dizin
ad reklam
address resolution protocol adres çözümleme protokolü
anonymous adsız, anonim
apache server apache sunucusu
application layer uygulama katmanı
application server uygulama sunucusu
asynchronous transfer mode eşzamansız aktarım kipi
attachment unit interface eklenti birim arayüzü
autonomous system otomatik sistem
backbone omurga
bandwidth bant genişliği
base station üs istasyonu, baz istasyonu
bridge köprü
broadband geniş bant
broadcast yayın
broadcast address yayın adresi
broadcast domain yayın alanı
brouter köprü-yönlendirici
bus topology veri yolu topolojisi
cable kablo
client istemci
clustering kümeleme
coaxial cable eşmerkezli kablo
collision çarpışma
colocation ortak yerleşim
command line interface komut satırı arayüzü
communication device iletişim aygıtı
communications protocol iletişim protokolü
computer name bilgisayar adı
connectionless bağlantısız
crossover cable çapraz kablo
cross-platform network çapraz platform ağı
crosstalk çapraz karışma
data center veri merkezi
data line veri çizgisi, veri hattı
data link layer veri bağlantı katmanı
data transfer veri transferi
data transfer rate veri aktarım hızı
dedicated server özelleştirilmiş sunucu
default user varsayılan kullanıcı
denial of service hizmet engelleme
dial-on-demand routing talebe bağlı yönlendirmeli çevirme
disk quota management disk kota yönetimi
disk server disk sunucusu
diskless workstation diski olmayan iş istasyonu
distributed systems dağıtılmış sistemler
domain alan adı, etki alanı
domain controller etki alanı denetleyicisi
domain name etki alan adı
domain name system alan adı sistemi
domain tree etki alanı ağacı
down bozuk
download indir
downtime çalışmama süresi
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dynamic allocation dinamik kaynak atama
dynamic host configuration protocol değişken ana sistem ayarlama protokolü
echo ekran
edge router geliştirilmiş yönlendirici
encapsulation sarma, kuşatma
entry giriş, kayıt
error rate hata oranı
external ip address harici ip adresi
extranet dış ağ
fault tolerance bozulmaya dayanıklılık
fiber-optic fiber optik
file server dosya sunucusu
file sharing dosya paylaşımı
file transfer dosya aktarımı
file transfer protocol dosya aktarım protokolü
firewall güvenlik duvarı
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltme
frame çerçeve
frame relay çerçeve aktarma
free space optics serbest uzay optik haberleşmesi
front end processor ön işlemci
group policy grup ilkesi
groupware aynı ağ üzerinden çalışanlar için hazırlanan program
guest ziyaretçi
handshake anlaşma
heterogeneous network çok türlü ağ
hidden share gizli paylaşım
home network ev ağı
homogeneous network tek tür ağ
host ana bilgisayar
host computer ana sistem
hostname ana makine adı
hub dağıtıcı
hybrid cloud hibrit bulut
internet information server internet bilgi sunucusu
internet protocol internet iletişim kuralı
interoperability birlikçe çalışma
intranet dahili ağ
ip spoofing sahte ip adresi kullanma
latency gecikme süresi
load balancing yük dengelemesi
local yerel
local area network bölgesel ağ
local ip address yerel ip adresi
localhost yerel hizmet bilgisayarı
log off oturumu kapat
log on oturum aç
logical unit mantıksal birim
loopback döngü sınaması, geri döngü
mail server posta sunucusu
mainframe merkezi işlem birimi
map harita
multicast çok noktaya yayın
multiplex çoklu kanal
multi-user system çok kullanıcılı sistem
my network places ağ bağlantılarım
nameserver ad sunucusu
network
network access protection ağ giriş koruması
network adapter ağ bağdaştırıcısı
network address ağ adresi
network administrator ağ yöneticisi
network architecture ağ mimarisi
network control panel ağ denetim masası
network database ağ veritabanı
network directory ağ dizini
network drive ağ sürücüsü
network engineer ağ mühendisi
network layer ağ katmanı
network management system ağ yönetim sistemi
network neighborhood ağ komşuları
network operating system ağ işletim sistemi
network printer ağ yazıcısı
network protocols ağ iletişim kuralları
network segment ağ bölütü
network server ağ sunucusu
network sockets ağ yuvası sayısı
network structure ağ yapısı
open açık
overlay network üstüne bindirmeli ağ
packet switching paket anahtarlama
patch panel dağıtım panosu
peer
peer-to-peer communications denklerarası iletişim
peer-to-peer network denklerarası ağ
permission izin
physical layer fiziksel katman
ping of death bir çeşit ping saldırısı
port bağlantı noktası
presentation layer sunum katmanı
print server yazdırma sunucusu
protocol iletişim kuralları
proxy vekil sunucu
proxy server vekil sunucu
remote access uzaktan erişim
remote access server uzaktan erişim sunucusu
remote desktop uzak masaüstü
remote media streaming uzak veri akışı
remote user uzak kullanıcı
repeater yineleyici
ring sequence halka dizini
ring topology halka topolojisi
roam dolaşmak
route yönlendirmek
router yönlendirici
routing yönlendirme
routing table yönlendirme çizelgesi
satellite uydu
sequenced packet exchange sıralı paket değişimi
server sunucu
session layer oturum katmanı
share paylaş
shared directory paylaşımlı dizin
shared folder paylaşımlı klasör
sign on oturum aç
site name site adı
smart terminal akıllı terminal
spoofing sahte e-posta
stateful firewall durum denetimli güvenlik duvarı
static sabit
static allocation sabit bellek tahsis edilmesi
store-and-forward depola ve gönder
subdomain alt alan adı
subnet alt ağ
subnet mask alt ağ maskesi
subnetwork alt ağ
supercomputer süper bilgisayar
switch anahtar
system administrator sistem yöneticisi
system operator sistem operatörü
tcp/ip aktarma kontrol protokolü / internet protokolü
telecommunication iletişim
teleprocessing uzak bilgi işleme
thin client bir sunucuda ana bilgisayara bağlı olarak çalışan donanım
time server zaman sunucusu
time-out zaman aşımı
top-level domain üst seviye alan adı
trace izleme
traceroute iz yolu
traffic trafik
traffic shaping trafik şekillendirme
transfer rate aktarım oranı
transit network geçiş ağı
transport layer taşıma katmanı
upload uzak bilgisayara yükle
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı
user group kullanıcı grubu
user profile kullanıcı profili
username kullanıcı adı
virtual router sanal yönlendirici
virtualization sanal hale getirme
web server internet sunucusu
wide area network geniş alan ağı
wideband transmission genişbantlı iletim
wire stripper kablo sıyırıcı
wireless kablosuz
wireless adapter kablosuz bağdaştırıcı
wirelessly kablosuz olarak
workgroup çalışma grubu
workstation iş istasyonu
zone alan

Enjoyed this video?
network ağ terimleri
"No Thanks. Please Close This Box!"